Dariusz Rystał
Data i miejsce szkolenia: do ustalenia, u Klienta w formie zajęć dedykowanych.O wykładowcy

Pan Dariusz Rystał – Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, praktyk od kilku lat związany z branżą energetyczną i ekspert w zakresie szeroko rozumianego prawa energetycznego. Pan Sędzia Rystał posiada kilkunastoletnie doświadczenie zarówno w zakresie obowiązujących regulacji prawnych, jak i ich praktycznego zastosowania. Znany z aktywnego prowadzenia wykładów, potrafi skutecznie zaangażować i skupić uwagę słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach.

Dzień pierwszy
9.00 – 9.30

Rejestracja uczestników, kawa powitalna

9.30 – 11.00

Wiadomości wprowadzające.
Odniesienie okresu zrealizowania inwestycji liniowej do roszczeń finansowych właścicieli gruntów.
Podział roszczeń właścicieli gruntów na majątkowe i niemajątkowe:

 • wpływ rodzaju żądań na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa i niezawodność świadczonych przez niego usług,
 • żądania właścicieli nieruchomości prawa pełnego dostępu do dokumentacji zaszłości inwestycyjnej przedsiębiorcy w ramach dostępu do informacji publicznej.
11.00 – 11.10

Przerwa na kawę

11.10 – 12.40

Problematyka związana z przedawnieniem roszczeń majątkowych w świetle interesów przedsiębiorstwa i właściciela gruntu:

 • konsekwencje związane z ewentualnością przedawnienia roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu i techniki zapobiegania temu,
 • złożoność kwestii przedawnienia roszczenia o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie,
 • przedawnienie roszczeń odszkodowawczych.
 • przerwanie oraz zawieszenie biegu terminu przedawnienia,
 • uznanie roszczenia (właściwe i niewłaściwe) oraz zrzeczenie się zarzutu przedawnienia z punktu widzenia interesów właściciela.

Właściwy sposób prowadzenia negocjacji pomiędzy właścicielem urządzeń i gruntu:

 • negocjacje a mediacje,
 • termin do zajęcia stanowiska co do żądań finansowych właścicieli nieruchomości,
 • proponowana procedura prowadzenia negocjacji i jej prawidłowego dokumentowania,
 • prawidłowe oznaczenie płaszczyzny podmiotowej i przedmiotowej prowadzonych negocjacji (etapu postępowania przedsądowego).
12.40- 13.30

Lunch

13.30 – 15.00

Rzeczywiste aspekty ustalania wysokości wynagrodzenia (odszkodowania) z tytułu posadowienia urządzeń na cudzym gruncie:

 • sposoby jego ustalania stosowane przez przedsiębiorstwo i właściciela gruntu,
 • umiejętność równoważenia interesów obu stron,
 • ustalanie wysokości wynagrodzenia przez rzeczoznawców majątkowych(biegłych sądowych),
 • przedstawienie i analiza aktów, na których opierają się rzeczoznawcy przy szacowaniu wysokości wynagrodzenia (ustawa, rozporządzenie wykonawcze, standardy zawodowe),
 • praktyczne aspekty ustalania rzeczywistego znaczenia pojęcia „odpowiedniego wynagrodzenia (odszkodowania)”,
 • elementy operatu szacunkowego, które wymagają szczególnej uwagi właścicieli urządzeń oraz gruntu,
 • problematyka związana z regulacją powierzchni pasów eksploatacyjnych (technologicznych, stref ochronnych, kontrolowanych) i pasów negatywnego oddziaływania sieci na wysokość wynagrodzenia,
 • technika postępowania w przypadku istotnej różnicy pomiędzy operatami szacunkowymi sporządzanymi na zlecenie przedsiębiorstwa i właściciela nieruchomości w zakresie wysokości wynagrodzenia.

Praktyczna analiza problematyki zasiedzenia służebności:

 • dochodzenie zasiedzenia służebności przesyłu a zasiedzenie służebności gruntowej (kiedy zaczyna się i kończy bieg terminu zasiedzenia),
 • wybór optymalnej ścieżki dochodzenia zasiedzenia służebności przez przed. sieciowe,
 • konsekwencje zasiedzenia służebności dla roszczeń finansowych właścicieli gruntów,
 • analiza możliwych technik wykazania przez przedsiębiorstwo sieciowe dobrej wiary (skutecznego powoływania się na nią),
 • sposoby interpretacji pojęcia urządzenia „ widoczne na gruncie”,
 • umiejętność zaliczania do swojego okresu posiadania również okresu posiadania służebności przez poprzednika (w tym przedsiębiorstwo państwowe),
 • trudności w zasiadywaniu służebności na nieruchomościach państwowych (w tym należących do Lasów Państwowych),
 • wpływ modernizacji linii w okresie zasiadywania służebności na możliwość jej zasiedzenia.
15.00 – 15.10

Przerwa na kawę

15.10 – 16.40

Praktyczne aspekty poszczególnych roszczeń majątkowych i niemajątkowych:

 • przedstawienie i analiza najnowszych w skali kraju żądań wysuwanych przez właścicieli nieruchomości,
 • zagrożenia dla niezawodności świadczenia usług przez przedsiębiorstwo w przypadku żądana usunięcia lub przebudowy urządzeń sieciowych.

Praktyczne aspekty realizowania roszczenia z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie:

 • właściwe zrozumienie istoty żądania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu pod urządzeniami sieciowymi (analiza przypadków z punktu widzenia interesów przedsiębiorstwa sieciowego i właściciela gruntu),
 • kwestie mające zasadniczy wpływ na ustalenie wysokości wynagrodzenia,
 • możliwość kolejnego dochodzenia roszczenia z tej samej nieruchomości w odniesieniu do tych samych urządzeń,
 • wynagrodzenie a odszkodowanie (zasadnicze różnice).
16.40 – 16.50

Przerwa na kawę

16.50 – 18.20

Czy fakt nabywania gruntu z istniejącymi już urządzeniami ma znaczenie przy rozstrzyganiu następczych roszczeń nowego właściciela:

 • możliwości interpretacji faktu długotrwałego, niezakłóconego dostępu przez przedsiębiorstwo do urządzeń sieciowych posadowionych na cudzym gruncie.

Analiza najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych pod kątem zgłaszanych roszczeń.

 

Dzień drugi
9.00 – 12.30 (w trakcie 15 min. przerwy)

Możliwe sposoby działania w sytuacji braku właściwej regulacji stanu prawnego nieruchomości, przez które ma przebiegać inwestycja sieciowa:

 • technika postępowania w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym,
 • problematyka znaczenia ustawowego pojęcia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
 • niemożność ustalenia osób, którym przysługuje do nieruchomości prawo własności (brak aktualnego wpisu do KW),
 • metody działania w sytuacji nieustalenia (oraz braku takich możliwości) aktualnego miejsca pobytu (zamieszkania) właściciela gruntu.

Praktyczne aspekty zagadnienia związanego z pozyskiwaniem tytułów prawnych
na podstawie decyzji administracyjnej z art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

 • umiejętność właściwego wyboru przez przedsiębiorstwo pomiędzy służebnością przesyłu a decyzją administracyjną,
 • niebezpieczeństwa związane z określaniem decyzji z art. 124 „służebnością publiczną”,
 • czasowe możliwości zastosowania regulacji w odniesieniu do poszczególnych etapów nwestycji,
 • sposób dokumentowania prowadzonych negocjacji, zwłaszcza przy niechęci właścicieli do prowadzenia pisemnych negocjacji lub ich następczego potwierdzania,
 • ćwiczenia w sporządzaniu wymaganej przez Starostę dokumentacji
  z przeprowadzonych rokowań, przy całkowitym braku możliwości współdziałania
  z właścicielem gruntu, a nawet przy jego wrogości bądź niechęci,
 • umiejętność skutecznego wykazywania w postępowaniu przed Starostą zasadności złożonego wniosku i załączonych do niego dokumentów z przeprowadzonych rokowań, najczęstsze błędy popełniane w tym zakresie przez wnioskodawcę,
 • wzajemne zależności pomiędzy ustanowieniem służebności a decyzją administracyjną z art.124 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w szczególności analiza tego, czy się wzajemnie wykluczają oraz czy wybór i uzyskanie jednego z nich zamyka drogę do uzyskania drugiego tytułu prawnego.

Problematyka wejścia na cudzy grunt w celu:

 • wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń,
 • usunięcia z gruntu urządzeń,
 • zapewnienia dojazdu umożliwiającego wykonanie czynności.
12.30 – 12.45

Zakończenie szkolenia, wręczenie słuchaczom certyfikatów uczestnictwa

Wszelkie prawa autorskie do powyższego programu są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek  korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.